ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ LOCAL DE JOVENTUTS MUSICALS DE TORTOSA

Capítol I. Denominació, Fins, Domicili, Principis

Article1 Denominació

Amb la denominació “ASSOCIACIÓ LOCAL DE JOVENTUTS MUSICALS DE  TORTOSA” (JM TORTOSA) es constitueix aquesta entitat, la qual regula les seves  activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del  Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de  22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Aquesta associació local està integrada a la Confederación de Juventudes Musicales  de España (JME), que és un moviment adscrit a la FEDERATIONE  INTERNATIONALE DES JEUNESSES MUSICALES (FIJM), segons l’autorització del  Consell de Ministres, comunicat a l’Associació per la Direcció General de Política  Interior del Ministeri de Governació el 14 d’abril de 1967.

Juventudes Musicales de España va ser declarada Associació d’Utilitat Pública per  acord del Consell de Ministres en la seva sessió del 18 de gener de 1974.

Així mateix, JM TORTOSA forma part de la Federació de Joventuts Musicals de  Catalunya.

Article 2. Fins. Finalitat-Objecte social

Els fins de l’associació són:

1. Agrupar el jovent per al coneixement, cultiu, foment i difusió de la música en especial  i de les arts en general.

2. La promoció de qualsevol acte cultural, artístic i lúdic.

3. Recuperació i promoció de les costums i tradicions del folklore local, de la música i  arts escèniques.

4. Promoure els valors socials, culturals i humanístics.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

1. Organitzar concerts, recitals, audicions, sessions pedagògiques, col·loquis,  concursos, editar publicacions i audiovisuals, etc. i, en general, qualsevol activitat que  contribueixi al millor compliment dels seus fins socials.

2. Organització d’esdeveniments solidaris.

3. Col·laboració solidària amb altres entitats.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3 Domicili social

El seu domicili es fixa a: Casal Tortosí, Plaça Sant Joan, 5, 43500 Tortosa

Article 4. Estructura

Juventudes Musicales de España s’estructura en les següents entitats amb  personalitat jurídica pròpia i integrades al moviment d’àmbit estatal i internacional:

– Associacions Locals de Joventuts Musicals (que portaran la denominació de la  seva respectiva seu social).

– Federacions Territorials de Joventuts Musicals (que poden adaptar-se a l’àmbit  territorial d’una Comunitat Autònoma de l’Estat o qualsevol altre). – Confederació de Juventudes Musicales de España (que agrupa a totes les  entitats existents de l’Estat).

Article 5 Principis

Les associacions locals de joventuts musicals són associacions civils i constitueixen  l’entitat bàsica de l’estructura del moviment “Joventuts Musicals”, per al compliment  dels fins assenyalats a l’art. 2 d’aquests Estatuts.

ASSOCIACIÓ LOCAL DE JOVENTUTS MUSICALS DE TORTOSA subscriu tots els  principis de Juventudes Musicales de España, dels que en destaca:

– Caràcter artístic i pedagògic sense ànim de lucre.

– Independència i eliminació de tota discriminació política, social, religiosa, racial i  lingüística.

– Consideració de l’accés a la música com un dret fonamental de l’home.

L’ASSOCIACIÓ LOCAL DE JOVENTUTS MUSICALS DE TORTOSA, com a entitat  integrada en Juventudes Musicales de España, subscriu els seus estatuts així com els  acords vàlids presos per les seves respectives assemblees i òrgans. Així mateix, com  a entitat que forma part de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, subscriu  els seus estatuts i acords presos vàlidament a la seva assemblea general.

Article 6. Ús del nom.

L’ASSOCIACIÓ LOCAL DE JOVENTUTS MUSICALS DE TORTOSA, com a entitat  agrupada a Juventudes Musicales de España, té dret a utilitzar la denominació

“Joventuts Musicals”. Tot i això, es compromet a renunciar-hi, en el supòsit que fora  suspesa dels seus drets o per causa de dissolució.

Article 7. Duració i àmbit territorial.

L’ASSOCIACIÓ LOCAL DE JOVENTUTS MUSICALS DE TORTOSA es constitueixen  per temps indefinit i el seu àmbit territorial coincidirà amb el terme municipal de la seva  seu, tot i que podrà realitzar, de manera puntual, alguna activitat cultural a poblacions  properes.

Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions Article 8 

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de  manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. Tots els socis tenen  dret a vot a les assemblees generals, amb les especificacions que es fan constar a  continuació:

8.1. Pel que fa a les persones físiques:

8.1.1 Socis ordinaris:

a) Cal que tinguin capacitat d’obrar.

b) Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats,  necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de  vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

c) Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats  d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Podran existir les següents categories d’associats/associades: 

– Quota Infantil (compresos en edat escolar), menors de 12 anys, exempts del  pagament de la quota de soci/sòcia.

– Quota Numeraris, des dels 13 als 65 anys

– Quota Més de 65 anys.

– Quota familiar

– Quota Persones jurídiques.

– I de qualsevol altra classe que la Junta Directiva proposi.

L’assignació i distribució de quotes podrà proposar-se en cada cas a l’Assemblea  General per a la seva aprovació. Podrà haver-hi socis/sòcies sense quota només en el cas dels honoraris o quan per la seva ajuda a l’Associació ho mereixin a juí de la  Junta Directiva.

8.2 Pel que fa a les persones jurídiques:

a) La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per la Junta Directiva.

b) Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure  la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta  Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui  lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 9

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació,  d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir  a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials  bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva  o dels mandataris de l’associació.

7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 10. Formar part dels grups de treball.

11. Tenir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 10

Són deures dels membres de l’associació:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir les.

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i  altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb  aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de  l’associació.

Article 11

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta  Directiva la seva decisió.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 12

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen  part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda,  decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi  els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 13

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.  b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat. c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al  pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de  l’associació. 

e) Acordar la transformació, la fusió, escissió o la dissolució de l’associació. f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes  degudes a una raó diferent de la separació definitiva.

j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la  Junta Directiva per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre  òrgan de l’associació.

Article 14

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins  dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari  sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels  socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a  comptar de la sol·licitud.

Article 15

1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que  ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,  individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació  actualitzada de socis que ha de tenir l’associació o bé per mitjans telemàtics fefaents.

3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el/la president/a de l’associació.  Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el/la vicepresident/a o el/la vocal de  més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a  la Junta Directiva.

4. El/La secretari/ària estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb  el/la president/a. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords  adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió  anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol  altra documentació ha d’estar a disposició dels/de les socis/sòcies al local social.

Article 16

1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de  persones associades presents o representades. 

2. El 10 % de les persones associades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió  en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat  l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de  la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament  pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi  constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una  nova assemblea general.

Article 17

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de  l’associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels i de les sòcies presents o  representades.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació,  la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja  existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels  i de les sòcies presents o representades (els vots afirmatius superen la meitat dels  emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses  candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o  representats (més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista  d’associats/ades i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se  n’hagi obtingut l’autorització expressa d’acord amb la normativa de protecció de dades  personals.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 18

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Té caràcter col·legiat.  Componen aquest òrgan el/la president/a, un/a o dos vicepresidents/es, el/la  secretari/ària, el/la tresorer/a i els/les vocals; càrrecs que han de ser exercits per  persones diferents.

2. L’elecció de les i dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar  associats/associades i ser majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General.  Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’ha de comunicar al Registre  d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel/per la secretari/ària sortint amb el  vistiplau del/de la president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les  persones que passen a ocupar aquests càrrecs.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. Article 19

1. Els i les membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de  quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu  mandat pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el  cas de les jurídiques,

b) incapacitat o inhabilitació,

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern,

d) separació acordada per l’Assemblea General,

e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.

3. La Junta Directiva, si s’hi produeixen vacants durant el termini durant el qual han  estat designats els seus membres, pot nomenar substituts, els quals ocupen el càrrec  provisionalment fins a la següent reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. 

Article 20

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que  reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General,  d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels  organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos  pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els  membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi  adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General  perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb  normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de  l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els i les vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup  de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres  persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació  i també un centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o  d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es  determina a l’article 32.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre  òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 21

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel/per la president/a o per la persona  que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els i  les seves membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada  trimestre.

2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el/la president/a la convoqui amb  aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels i de les membres que la componen.

Article 22

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi  ha un quòrum de: El/la President/a o vice-president/a,el secretari o secretària, més  dos membres de la junta directiva; amb comunicació dels acords per via fefaent.

2. Els i les membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions  que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.  L’assistència del/de la presidenta o del/de la secretari/ària, o bé de les persones que  els substitueixin, hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels i de les assistents. Article 23

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses  comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços  dels i de les seves membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, una o unes quantes persones  mandatàries per exercir la funció adjudicada amb les facultats que cregui oportú  conferir en cada cas.

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o  aprovar l’Assemblea General.

Article 24

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de  signar el/la secretari/ària i el/la president/a.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior  perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 25

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i  de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta  Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel/per la secretari/ària de l’associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General  o la Junta Directiva.

2. El/La president/a és substituït/ïda, en cas d’absència o malaltia, pel/per la  vicepresident/a —si n’hi ha— o bé el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest  ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 26

El/La tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació,  com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un  llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les  factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament  pel/per la president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de  crèdit o estalvi.

Article 27

El/La secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar  i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar  i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. El/La secretari/ària és substituït/ïda, en cas d’absència o malaltia, pel/per la  vocal de més edat, present a l’acte corresponent.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 28

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els i  les membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta  Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball,  i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat  de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 29

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

e) Les subvencions, ajudes o auxilis que rebi de l’administració estatal, de les  comunitats autònomes, provincial o municipal, directament o a través de les  federacions o associacions de JME quan així s’expressi aquesta subvenció o quan  s’hagi sol·licitat a través d’elles, i en general, de totes aquelles persones o institucions  de caràcter públic o privat.

f) Les recaptacions per concerts i qualsevol activitat que realitzi.  g) Els ingressos eventuals.

Article 30

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament,  mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini  l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que  s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta  Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 31

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. Article 32

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o  d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser  la del/de la tresorer/a o bé la del/de la president/a.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 33

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels associats. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions  corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació,  segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o  comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un/a instructor/a, que

tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb  audiència prèvia del/de la presumpte/a infractor/a. La resolució final, que ha de ser  motivada i aprovada per dues terceres parts dels i les membres de la Junta Directiva,  l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les  persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera  assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 34

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb  caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 35

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures  oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la  finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho  cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva  responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret  voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació, deixant sempre salvaguardat els drets  reconeguts que sobre els béns concrets puguin tenir determinades persones o  entitats, es posarà a disposició de la Federació Territorial de Joventuts Musicals de  Catalunya, i en el seu defecte, de la Confederació de Joventuts Musicals d’Espanya:  en última instància es posarà a disposició de les institucions benèfiques o culturals de  la seva pròpia seu social i que compleixi fins similars.

5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats  anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea  General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment  designada a aquest efecte.

Tortosa, 16 de gener de 2024

            EL SECRETARI                                         VIST-I-PLAU PRESIDENTA

JOAQUIM ROCHET SABATÉ                             ELISA HUGUET ESPELTA